Kontrakt Terytorialny dla Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2023

W dniu 12 grudnia 2014  roku   został  podpisany Kontrakt Terytorialny dla Województwa  Podkarpackiego  pomiędzy Rządem RP a samorządem Województwa Podkarpackiego .  Wartość realizacji  kontraktu szacowana jest na około 22 miliardy złotych.

Oto jakie inwestycje / projekty/   zostały  ujęte do realizacji w ramach  kontraktu;

Przedsięwzięcia podstawowe / uznane jako piorytetowe  w  kontrakcie/ Lista :

1/ S 19 Lublin – Rzeszów , odcinek;  Lublin – Stobierna  i Świlcza – Rzeszów,

2/ S-19 Lublin – Rzeszów, odcinek Stobierna – Świlcza,

3/ S-19  Rzeszów Południe – Babica

4/ Budowa łączników do węzłów  autostradowych w przebiegu dróg samorządowych . / Określenie szczegółowego  zakresu przedsięwzięcia  będzie przedmiotem dalszych uzgodnień . Realizacja uzależniona m.in. od dostępności  środków  w budżecie państwa  w latach 2014-2020/,

5/Obwodnica Sanoka w ciągu DK nr 28,

6/Budowa obwodnicy  południowej  Rzeszowa – etap I,

7/  Budowa obwodnicy  Stalowej Woli i Niska,

8/ Rozbudowa DW nr 878 Rzeszów – Tyczyn,

9/ Rozbudowa DW nr 869 /droga lotniskowa/,

10/Rozbudowa ul. Podkarpackiej  na odcinku od ul. 9 Dywizji  piechoty do granic miasta  Rzeszowa,

11/ Prace na liniach kolejowych nr 25,74, 78 na odcinku Stalowa Wola – Tarnobrzeg / Sandomierz/ Ocice / Padew – odcinki na terenie województwa podkarpackiego ,

12/ Prace na liniach  kolejowych nr 68, 565 na odcinku  Lublin – Stalowa Wola – Rozwadów  wraz z elektryfikacją – odcinki na terenie województwa podkarpackiego,

13/ Elektryfikacja linii  Rzeszów – Kolbuszowa- Ocice,

14/ Rewitalizacja  linii kolejowej nr 106 Boguchwała – Czudec,

15/ Rewitalizacja linii kolejowej  nr 108 odcinek Jasło – Nowy Zagórz,

16/ Rewitalizacja linii kolejowej  nr 25 Padew Narodowa- Mielec – Dębica,

17/ Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ ekologicznego transportu,

18/ Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami  krajowymi i regionalnymi,

19/ Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczych,

20/ Aglomeracyjna kolej podmiejska wraz z budową linii kolejowej do Portu Lotniczego Rzeszów – Jasionka ,

21/ przedsięwzięcia dotyczące  realizacji RANB / Regionalne Agendy Naukowo- Badawcze/  w województwie podkarpackim,

22/Budowa nowej siedziby dla Archiwum Państwowego w Rzeszowie,

23/ Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie podkarpackim,

24/ Rozbudowa SP ZOZ MSW w Rzeszowie w celu utworzenia Szpitalnego  oddziału Ratunkowego wraz z lądowiskiem ,

25/ Utworzenie i wyposażenie  Szpitalnego  Oddziału  Ratunkowego wraz z lądowiskiem  poprzez rozbudowę Szpitala  Powiatowego w Nisku  jako element podkarpackiego systemu ratownictwa medycznego.

  

Przedsięwzięcia warunkowe  , których realizacja jest uzależniona między innymi od dostępności środków finansowych ,  - Lista;

 

1/ Rozbudowa drogi krajowej   nr 28,

2/ S19  Babica – Barwinek,

3/ S 74 Kielce – Nisko,

4/ Przebudowa drogi krajowej  / 19/  od granicy Rzeszowa do lotniska /tzw.  droga lotniskowa/,

5/Budowa obwodnicy północnej miasta Rzeszowa od ul. Załęskiej do ul. Krakowskiej ,

6/ Rozbudowa i budowa DW nr 988  Babica – Strzyżów – Wawrzyce  na odcinku Babica – Zaborów  oraz obwodnica Czudca ,

7/ Budowa obwodnicy południowej Rzeszowa

8/ Budowa obwodnicy Łańcuta,

9/ Prace na linii kolejowej nr 68  na odcinku Stalowa Wola 0 Rozwadów – Przeworsk,

10/ Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 odcinek granica województwa – Jasło,

11/ Budowa łącznicy kolejowej  Jedlicze – Szebnie,

12/ Rewitalizacja linii kolejowej  nr 618  odcinek Jasło – Towarowa- Sobniów,

13/ Rewitalizacja linii kolejowej nr 107  odcinek Nowy Zagórz – Łupków,

14/rewitalizacja linii kolejowej Padew0 Wola Baranowska /L-79/  w ramach prac  przy rozbudowie terminala LHS w Woli Baranowskiej ,

15/ Innowacyjne technologie materiałowe oraz systemy konstruowania, wytwarzania i eksploatacji w przemyśle lotniczym i kosmonautyce,

16/Zintegrowane badania w obszarze energetyki, technologii informacyjno- komunikacyjnych i mechatronicznych w ramach regionalnego Centrum Badawczo – Rozwojowego Odnawialnych Źródeł  Energii Politechniki Rzeszowskiej,

17/ Rozbudowa infrastruktury badawczo- rozwojowej grupy przedsiębiorstw przemysłu lotniczego regionu Podkarpacia.