Get Adobe Flash player

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 zaakceptowany przez Komisję Europejską

Komisja Europejska zatwierdziła  Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 .  Do wykorzystania  dla  rozwoju Podkarpacia jest  2 miliardy  114 milionów euro  w latach 2014 - 2020.  Teraz władze województwa  podejmą  dalsze  szczegółowe prace nad założeniami dotyczącymi  min. kryteriów konkursowych i kalendarza naboru wniosków.
Będzie także możliwość korzystania z funduszy unijnych w ramach programu  Rozwój Polski Wschodniej i  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Oto co zawiera  RPO WP na lata 2014-2020:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 
Na realizację Programu zostanie przeznaczone 2 114,2 mln euro, z czego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) stanowi 1 519,5 mln euro, natomiast Europejski Fundusz Społeczny (EFS)- 594,7 mln euro.
 
Oś priorytetowa
Wsparcie UE (EUR)
Udział łącznego wsparcia UE w całości środków Programu
Fundusz
I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
374 mln
17,71 %
EFRR
II. Cyfrowe Podkarpackie
81 mln
3,83 %
EFRR
III. Czysta energia
253,7 mln
12 %
EFRR
IV. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego
186,2 mln
8,81 %
EFRR
V. Infrastruktura komunikacyjna
406,4 mln
19,22 %
EFRR
VI. Spójność przestrzenna i społeczna
217,8 mln
10,3 %
EFRR
VII. Regionalny rynek pracy
227,4 mln
10,75 %
EFS
VIII. Integracja społeczna
169,1 mln
8 %
EFS
IX. Jakość edukacji i kompetencji w regionie
128,5 mln
6,08 %
EFS
X. Pomoc techniczna
69,7 mln
3,3 %
EFS
 
Główni beneficjenci Programu

 

- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
- jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną
- przedsiębiorstwa
- jednostki sektora finansów publicznych
- instytucje ochrony zdrowia
- instytucje wspierające biznes
- instytucje nauki
- instytucje edukacyjne
- partnerzy społeczni i gospodarczy
- organizacje społeczne i związki wyznaniowe
 
Osie priorytetowe:
 
1. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
Finasowanie procesu badawczego począwszy od prac badawczo-rozwojowych aż do wdrożenia ich w pierwszej produkcji
Inwestycje w infrastrukturę oraz sprzęt, aparaturę, technologie i inne niezbędne wyposażenie
Bony na innowacje
Nowe technologie i innowacje w MŚP
Technologie informacyjno-komunikacyjne, automatyzacja procesów biznesowych np. e-handel, B2B
Aktywizacja inwestycyjna regionu (uzbrojenie terenów, inkubatory przedsiębiorczości, promocja gospodarcza)
Kompleksowe usługi dla przedsiębiorstw dostosowane do specyfiki konkretnych potrzeb.
 
2. Cyfrowe Podkarpackie
Realizacja projektu z zakresu Systemu Informacji Przestrzennej (GIS)
E-zdrowie - usługi związane z ochroną zdrowia
Działania w obszarze e-administracji - integracja istniejących dotychczas systemów dziedzinowych z elektronicznym obiegiem dokumentacji powstałym np. w ramach projektu PSeAP.
E-usługi publiczne.
 
3. Czysta energia
Działania w zakresie zwiększenia wzrostu produkcji z odnawialnych źródeł energii
Energia wodna – modernizacja małych elektrownie wodnych
Energia wiatrowa - mikro i małe turbiny
Energia słoneczna - kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne
Geotermia - produkcja ciepła
Kogeneracja - wykorzystanie OZE w systemach wysokosprawnej kogeneracji
 
4. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego
Działania w zakresie zwiększenia możliwości monitorowania ewentualnych zagrożeń i zarządzania zagrożeniami, poprawy koordynacji akcji ratunkowych, rozwoju form małej retencji oraz polepszenia ochrony przeciwpowodziowej
Gospodarka odpadami i wodno-ściekowa
Inwestycje mające na celu polepszenie stanu obiektów dziedzictwa kulturowego
Ochrona różnorodności biologicznej
 
5. Infrastruktura komunikacyjna
Infrastruktura drogowa
Infrastruktura kolejowa
Rozwój transportu publicznego
Infrastruktura terminali przeładunkowych
 
6. Spójność przestrzenna i społeczna
Wsparcie projektów obszarze istniejącego potencjału uzdrowiskowego regionu
Infrastruktura ochrony zdrowia
Kompleksowe usługi medyczne
Infrastruktura pomocy społecznej
Usługi w zakresie pomocy społecznej
Infrastruktura żłobkowa
Rewitalizacja na obszarach społecznie zdegradowanych
Programy rewitalizacji, uwzględniające wymiar społeczny, gospodarczy i infrastrukturalny
Infrastruktura edukacyjna
 
7. Regionalny rynek pracy
Pomoc osobom bezrobotnym w poszukiwaniu i podjęciu zatrudnienia
Aktywne polityki dostosowane do potrzeb rynku pracy
Dotacje i pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej
Podnoszenie kwalifikacji pracowników firm oraz na godzenie życia zawodowego i rodzinnego poprzez rozwijanie form opieki nad dziećmi do 3 roku życia.
Programy profilaktyczne w zakresie chorób stanowiących istotny problem dla mieszkańców regionu.
 
8. Integracja społeczna
Aktywna integracja - aktywizacja zawodowa oraz przedsięwzięcia z zakresu integracji społecznej, edukacyjnej i zdrowotnej,
Usługi społeczne i zdrowotne
Rozwój i upowszechnienie środowiskowych form pomocy, deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej, rozwój mieszkalnictwa wspieranego, poprawa dostępu do usług ochrony zdrowia psychicznego.
Rozwój miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych, promocja przedsiębiorczości społecznej
 
9. Jakość edukacji i kompetencji w regionie
Tworzenie dodatkowych miejsc opieki przedszkolnej, w tym również na podnoszenie kompetencji nauczycieli prowadzących wychowanie przedszkolne.
Edukacja szkolna - podniesienie kompetencji uczniów w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych, języków obcych oraz kompetencji informatycznych.
Działania służące indywidualizacji podejścia do ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniem młodszym.
Programy stypendialne dla uczniów szczególnie uzdolnionych (w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych, zawodowych, języków obcych), pochodzących z rodzin najuboższych.
Działania zmierzające do mocniejszego powiązania pracodawców ze szkołami zawodowymi (staże i praktyki),
Działania dot. identyfikacji potrzeb kwalifikacyjno – zawodowych, projektowanie oferty nauczania, przygotowanie programów kształcenia,
Działania wspierające współpracę szkół zawodowych ze szkołami wyższymi, w szczególności w obszarze wsparcia programowego/metodycznego
Podnoszenie i aktualizacja kwalifikacji nauczycieli prowadzących kształcenie ogólne i specjalne, w tym nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, poprzez bezpośredni kontakt z rzeczywistym środowiskiem pracy.
Doposażenie szkół i placówek oświatowych w nowoczesny sprzęt i niezbędne materiały dydaktyczne - jako element większego projektu
Działania w zakresie zwiększenia dostępu osób dorosłych do pozaszkolnych form kształcenia ukierunkowane na uzyskanie kwalifikacji i rozwój kompetencji cyfrowych oraz zdolności do porozumiewania się w języku obcym
 
10. Pomoc techniczna
Środki z Pomocy technicznej mają zapewnić efektywną realizację RPO WP.
 
Więcej   o RPO 2014-2020 i  funduszach  unijnych na lata  2014-2020 Urząd Marszałkowski
Strona internetowa  ; sejmik województwa podkarpackiego, wrota podkarpackie, Wojewódzki Urząd Pracy , Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości , Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego ,  Ministerstwo Rolnictwa, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz inne Ministerstwa.

 

Oficjalna strona Lidii Błądek - Radnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Żadne informacje ani zdjęcia ze strony nie mogą być powielane, publikowane lub w inny sposób wykorzystane bez zgody autora